President Noboru Mizushima      
         
Vice President Hidenori Ichijo  Kensaku Mizuno    
         
Standing Directors        
  (General Affairs) Akiyoshi Fukamizu Yukiko Gotoh    
  (Managing Editors) Kiyoko Fukami Tamotsu Yoshimori    
  (Accounts) Kazuhisa Nakayama Haruko Ogawa    
 
Directors Junken Aoki Kazuhiko Igarashi Ken Itoh Kenji Inagaki
  Katsuzumi Okumura Hiroyuki Osada Toshiharu Suzuki Yasuo Suda
  Masaru Tanokura Shiro Futaki Koichi Honke Keiji Miyazawa
  Eiji Miyoshi Masamichi Muramatsu Takehiko Yokomizo  
         
Inspectors Akihiko Nakano Kozo Kaibuchi Tamao Endo