Board of Trustees   2022-2023

President Hidenori Ichijo      
Vice President Noboru Mizushima  Takehiko Yokomizo    
Standing Directors        
  (General Affairs) Kazuhisa Nakayama Akiyoshi Fukamizu    
  (Managing Editors) Naoko Imamoto (JB) Hitoshi Kurumizaka (SEIKAGAKU)  
  (Accounts) Kazuhiro Iwai Kenji Kadomatsu    
 
Directors Kouji Ito Daisuke Kiga Hiroshi Kitagawa Hiroaki Sakurai
  Tatsuya Sawamura Ritsuko Shimizu Yukihiko Sugimoto Tadashi Suzuki
  Masato Tamura Kouhei Tsumoto Kazushige Touhara Hiroshi Nishina
  Mitsunori Fukuda Shiroh Futaki    
Inspectors Akira Kikuchi Mikako Shirouzu Yoshihiro Yoneda