Board of Trustees   2024-2025

President Takehiko Yokomizo      
Vice President Akiyoshi Fukamizu  Hodumi Motohashi    
Standing Directors        
  (General Affairs) Yukihiko Sugimoto Hiroshi Nishina    
  (Managing Editors) Hitoshi Kurumizaka
(SEIKAGAKU)
Tadashi Suzuki (JB)  
  (Accounts) Junken Aoki Kazuhiro Iwai    
Directors Emiko Ashitaka Akira Ikari Kunishige Kataoka Yoko Kimura
  Jianguo Gu Takehiko Sasaki Ken Sato Tomohiro Sawa
  Motoko Takahashi Hideki Taguchi Megumi Tago Kohei Tsumoto
  Taisuke Tomita Makoto Nakanishi Noboru Mizushima Satoshi Miyagi
Inspectors Hidenori Ichijo Shiro Futaki Keiji Miyazawa