Annual Scientific Meeting

  Date Place President
The1st 10/31-11/2 1925 Tokyo Yutaka Teruuchi, Samuro Kakiuchi
The2nd 10/29-31 1926 Kyoto Shigeru Komatsu, Moroyuki Gotoh
The3rd 11/7-9 1927 Osaka Yashiro Furutake, Yasuyoshi Masai
The4th  10/18-20 1928 Kanazawa Kenzo Suto
The5th 10/28-30 1929 Fukuoka Keizo Kodama
The6th  10/13-15 1930 Tokyo Teruuchi Yutaka
The7th 7/7-9 1931 Sapporo Kaoru Oguro
The8th  11/5-7 1932 Okayama Tomihide Shimizu
The9th  10/14-16 1933 Nagoya Teisuke Kawamoto
The10th 9/22-24 1934 Keizyo Hiroshi Nakamura, Gozo Satoh
The11th 10/17-19 1935 Tokyo Takeyoshi Nagayama
The12th  9/20-22 1936 Niigata Noboru Ariyama
The13th 10/26-28 1937 Nagasaki Senji Uchino
The14th  10/15-17 1938 Chiba Shigeru Akamatsu
The15th  11/18-20 1939 Taipei Masaji Tomita
The16th  10/16-18 1940  Kyoto Shigeru Komatsu, Kinsuke Kondo
The17th 10/21-23 1941 Kumamoto Shichizo Kato
The18th 10/16-18 1942 Nagoya Kazuo Hotta
The19th  10/29-31 1943 Osaka Katashi Ichihara
Cancellation 1944 Hajime Masamune
1945
1946
1947
The20th 4/1-3 1948 Tokyo Keizo Kodama
The21st 4/6-8 1949 Kyoto Senji Uchino
The22nd 4/27-29 1950 Kanazawa Ken Iwasaki
The23rd 4/2-4 1951 Tokyo Keizo Kodama
The24th 5/3-5 1952 Kobe Masaji Takeda
The25th 4/26-28 1953 Tokyo Tokuro Soda
The26th 4/26-28 1954 Sendai Hajime Masamune
The27th 4/2-5 1955 Kyoto Senji Uchino
The28th 11/1-3 1955 Tokyo Shigeru Akamatsu
The29th 10/31-11/2 1956 Fukuoka Ryozo Hirohata
The30th 7/14-16 1957 Kyoto Akiji Fujita
The31st 7/14-16 1958 Sapporo Morio Yasuda
The32nd 11/1-3 1959 Osaka Katashi Ichihara
The33rd 11/1-3 1960 Tokyo Kozo Kajiro
The34th 11/4-6 1961 Osaka Shiro Akahori
The35th 10/30-11/1 1962 Tokyo Hiroshi Tamiya
The36th 10/29-31 1963 Tokyo Norio Shimazono
The37th 10/16-18 1964 Nagoya Yahito Kotake
The38th 10/17-20 1965 Fukuoka Yasuyoshi Oshima
The39th 11/25-28 1966 Kyoto Shozo Tanaka
The40th 11/3-6 1967 Osaka Jiro Nikuni
The41st 10/28-31 1968 Tokyo  Haruhisa Yoshikawa
The42nd 10/6-9 1969 Hiroshima Taro Kazuno
The43rd 11/8-11 1970 Tokyo Makoto Kandatsu
The44th 10/4-7 1971 Sendai Kensuke Shimura
The45th 11/23-26 1972 Yokohama Kiyoshi Sekita
The46th 9/27-30 1973 Nagoya Kunio Yagi
The47th 10/9-12 1974 Okayama Shunji Mizuhara
The48th 10/13-16 1975 Fukuoka Masaru Funatsu
The49th 9/1-4 1976 Sapporo Hidematsu Hirai
The50th 10/13-16 1977 Tokyo Denichi Mizuno
The51st 11/27-30 1978 Kyoto Osamu Hayaishi
The52nd 10/6-9 1979 Tokyo Yoshihiro Matsumura
The53rd 10/13-16 1980 Tokyo Tamio Yamakawa
The54th 9/28-10/1 1981 Sendai Goro Kikuchi
The55th 10/10-13 1982 Osaka Toshio Yamano
The56th 9/29-10/2 1983 Fukuoka Yasuyuki Takagi
The57th 10/6-9 1984 Tokyo Shoshichi Nojima
The58th 9/26-29 1985 Sendai Nobuo Tamiya
The59th 9/20-23 1986 Hyogo Ryo Sato
The60th 10/12-15 1987 Kanazawa Yoshimasa Yoneyama
The61st 10/3-6 1988 Tokyo Makoto Nakao
The62nd 11/3-6 1989 Kyoto Ikuo Yamashina
The63rd 9/12-15 1990 Osaka Hiroshi Wada
The64th 10/2-5 1991 Tokyo Masami Muramatsu
The65th 10/9-12 1992 Fukuoka Shigeki Minakami
The66th 10/1-4 1993 Tokyo Shoji Mizusima
The67th 9/7-10 1994 Osaka Hachiro Nakagawa
The68th 9/15-18 1995 Sendai Shigeki Mizuno
The69th 8/26-30 1996 Sapporo Eiko Otsuka
The70th 9/22-25 1997 Kanazawa Yoshiki Oba
The71st 10/14-17 1998 Nagoya Toshiharu Nagatsu
The72nd 10/6-9 1999 Yokohama Keizo Inoue
The73rd 10/11-14 2000 Yokohama Shigetada Nakanishi
The74th 10/25-28 2001 Kyoto Naoyuki Taniguchi
The75th 10/14-17 2002 Kyoto Tairo Oshima
The76th 10/15-18 2003 Yokohama Masamitsu Futai
The77th 10/13-16 2004 Yokohama Katsuhiko Mikoshiba
The78th 10/19-22 2005 Kobe Yoshimi Takai
The79th 6/18-23 2006 Kyoto Tasuku Honjo
The80th 12/11-15 2007 Yokohama Takao Shimizu
The81st 12/9-12 2008 Kobe Yoshinori Ohsumi
The82nd 10/21-24 2009 Kobe Eisuke Nishida
The83rd 12/7-10 2010 Kobe Keiji Tanaka
The84th 9/21-24 2011 Kyoto Ikuko Nishimura
The85th 12/14-16 2012 Fukuoka Yukio Fujiki
The86th 9/11-13 2013 Yokohama Kohei Miyazono
The87th 10/15-18 2014 Kyoto Yoshihiro Yoneda
The88th 12/1-4 2015 Kobe Toshiya Endo
The89th 9/25-27 2016 Sendai Masayuki Yamamoto
The90th 12/6-9 2017 Kobe Shigeo Ohno
The91st 9/24-26 2018 Kyoto Akira Kikuchi
The92nd 9/18-20 2019 Yokohama Hiroyuki Arai
The93rd 9/14-16 2020 Yokohama Kiyoko Fukami
The94th 11/3-5 2021 Yokohama Akiyoshi Fukamizu
The95th 11/9-11 2022 Nagoya Kenji Kadomatsu
The96th 10/31-11/2 2023 Fukuoka Hideki Sumimoto
The97th 11/6-8 2024 Yokohama Akihiko Yoshimura
The98th 11/3-5 2025 Kyoto Kazuhiro Iwai
The99th 12/1-4 2026 Yokohama Hitoshi Kurumizaka
The100th 11/9-11 2027 Yokohama Takehiko Yokomizo