President

Year President 
1949-1952 Keizo Kodama
1953 Hajime Masamune
1954 Senji Uchino
1955 Shigeru Akamatsu
1956 Ryozo Hirohata
1957 Akiji Fujita
1958 Morio Yasuda
1959 Katashi Ichihara
1960 Kozo Kajiro
1961 Shiro Akahori
1962 Hiroshi Tamiya
1963 Norio Shimazono
1964 Yahito Kotake
1965 Yasuyoshi Oshima
1966 Shiro Akahori
1967 Tomoji Suzuki
1968 Fujio Egami
1969 Osamu Hayaishi
1970 Kazuo Okunuki
1971 Chunoshi Ukita
1972 Masaru Funatsu
1973 Tamio Yamakawa
1974 Denichi Mizuno
1975 Nobuo Tamiya
1976 Kazutomo Imahori
1977 Bunji Maruo
1978 Yasuyuki Takagi
1979 Goro Kikuchi
1980 Ryo Sato
1981 Ikuo Yamashina
1982 Shoshichi Nojima
1983 Toshio Yamano
1984 Tokuji Ikenaka
1985 Yoshito Kajiro
1986 Takashi Murachi
1987 Toshiaki Osawa
1988 Yoshitaka Nagai
1989 Shosaku Numa
1990 Akira Ichihara
1991 Toshiharu Nagatsu
1992 Yasutomi Nishizuka
1993 Kenji Soda
1994 Koichi Suzuki
1995 Sadaaki Iwanaga
1996 Shozo Yamamoto
1997 Yasuhiro Anraku
1998 Yuzuru Ishimura
1999 Atsushi Nakazawa
2000 Atsushi Ichikawa
2001 Hiroyuki Kagamiyama
2002 Toshisuke Kawasaki
2003 Takashi Muramatsu
2004 Tadaomi Takenawa
2005 Shu Narumiya
2006 Shigekazu Nagata
2007 Atsushi Miyajima
2008 Masayoshi Mishina
2009 Akihiko Nakano
2010-2011 Kiyoshi Kita
2012-2013 Fuyuki Ishikawa
2014-2015 Yoshinobu Nakanishi
2016-2017 Noboru Mizushima
2018-2019 Masayuki Yamamoto
2020-2021 Akira Kikuchi
2022-2023 Hidenori Ichijo