Members

Honorary Members

 • Toshio Yamano
 • Makoto Nakao
 • Shoshichi Nojima
 • Takashi Sugimura
 • Tokuji Ikenaka
 • Akira Ichihara*
 • Kunio Tagawa*
 • Shigeki Minakami
 • Toshiharu Nagatsu
 • Tadashi Asahi
 • Jun Okuda
 • Hiroshi Kumaoka
 • Gunki Funatsu
 • Susumu Tonegawa
 • Yasuo Kagawa
 • Masami Muramatsu
 • Sadaaki Iwanaga*
 • Michio Ui
 • Akira Kobata
 • Mutsuo Sekiguchi*
 • Kenji Soda
 • Terumi Nakajima
 • Susumu Nishimura
 • Hisayuki Matsuo
 • Shozo Yamamoto*
 • Teruhiko Beppu
 • Hideaki Yamada
 • Hiroyuki Kagamiyama
 • Yuzuru Ishimura
 • Eiko Ohtsuka
 • Tsuneo Ohmura
 • Yasuhiro Anraku
 • Tairo Oshima
 • Tadamitsu Kishimoto
 • Tatsuo Suda
 • Atsushi Nakazawa
 • Koichi Tanaka
 • Hiroshi Okamoto
 • Shunji Natori
 • Atsushi Ichikawa
 • Arata Ichiyama
 • Keizo Inoue
 • Masamitsu Futai
 • Yosuke Seyama
 • Takashi Muramatsu
 • Toshisuke Kawasaki
 • Takao Sekiya
 • Shigetada Nakanishi
 • Tasuku Honjo
 • Yoshiko Matsuda
 • Mitsuhiro Yanagida
 • Naoyuki Taniguchi
 • Tadaomi Takenawa
 • Katsuhiko Mikoshiba
 • Yoshinori Ohsumi
 • Takao Shimizu
 • Yoshimi Takai
 • Yukio Fujiki
 • Masayoshi Mishina
 • Keiji Tanaka
 • Shigekazu Nagata
 • Shu Narumiya
 • Ikuko Nishimura
 • Kiyoshi Kita
 • Atsushi Miyajima
 • Akihiko Nakano
 • Yoshinobu Nakanishi
 • Eisuke Nishida
 • Shigeo Ohno
 • 
 • Toshiya Endo

 

 • A. B. Pardee
 • P. Berg
 • R. C. L. Guillemin
 • H. L. Kornberg
 • J.-P. Changeux
 • M. J. Berridge
 • Jan-Ake Gustafsson
 • E. W. Davie
 • David S. Hogness
 • J. C. Skou
 • C. R. Cantor
 • T. R. Cech
 • R. J. Lefkowitz
 • D. Baltimore
 • R. Huber
 • S. L. McKnight
 • Nam-Hai Chua
 • Mario R. Capecchi
 • Randy W. Schekman
 • Kurt Wuthrich
 • E. H. Fischer
 • R. Jaenisch
 • C. B. Kimmel
 • R. D. Kornberg
 • R. A. Laskey
 • D. Solter
 • Douglas A. Melton
 • James E. Darnell, Jr.
 • Gregory A. Petsko
 • Jerry L. Workman
 • J. M. Friedman
 • R. Nusse
 • L.J. Ignarro
 • J. Schlessinger
 • M. Karin
 • Inder M. Verma
 • A. Wittinghofer
 • I. W. Mattaj
 • S. Hakomori
 • Thomas A. Steitz
 • J. Steitz
 • A. Fersht
 • R. Tjian
 • K. Nakanishi
 • J. S. Takahashi
 • H. Michel
 • U. R. Rapp
 • L. C. Cantley
 • J. Rothman
 • D. H. MacLennan
 • Robert G. Roeder
 • K. Yamada
 • T. Hla
 • A. Ciechanover
 • F. U. Hartl
 • T. Hunt
 • W. Neupert*
 • Rik Derynck
 • Mark E. Flanagan
 • Tom A. Rapoport
 • Brigid L. M. Hogan
 • James D. Engel
 • Tomas Kensler

Permanent Members

 • Toshiro Fukui
 • Mitsuhiro Nozaki
 • Akira Makita
 • Akira Asano
 • Hiroshi Yoshikawa
 • Kunihiro Ueda
 • Hirohei Yamamura
 • Hiroshi Kido

*demise