President

YearPresident 
1949-1952Keizo Kodama
1953Hajime Masamune
1954Senji Uchino
1955Shigeru Akamatsu
1956Ryozo Hirohata
1957Akiji Fujita
1958Morio Yasuda
1959Katashi Ichihara
1960Kozo Kajiro
1961Shiro Akahori
1962Hiroshi Tamiya
1963Norio Shimazono
1964Yahito Kotake
1965Yasuyoshi Oshima
1966Shiro Akahori
1967Tomoji Suzuki
1968Fujio Egami
1969Osamu Hayaishi
1970Kazuo Okunuki
1971Chunoshi Ukita
1972Masaru Funatsu
1973Tamio Yamakawa
1974Denichi Mizuno
1975Nobuo Tamiya
1976Kazutomo Imahori
1977Bunji Maruo
1978Yasuyuki Takagi
1979Goro Kikuchi
1980Ryo Sato
1981Ikuo Yamashina
1982Shoshichi Nojima
1983Toshio Yamano
1984Tokuji Ikenaka
1985Yoshito Kajiro
1986Takashi Murachi
1987Toshiaki Osawa
1988Yoshitaka Nagai
1989Shosaku Numa
1990Akira Ichihara
1991Toshiharu Nagatsu
1992Yasutomi Nishizuka
1993Kenji Soda
1994Koichi Suzuki
1995Sadaaki Iwanaga
1996Shozo Yamamoto
1997Yasuhiro Anraku
1998Yuzuru Ishimura
1999Atsushi Nakazawa
2000Atsushi Ichikawa
2001Hiroyuki Kagamiyama
2002Toshisuke Kawasaki
2003Takashi Muramatsu
2004Tadaomi Takenawa
2005Shu Narumiya
2006Shigekazu Nagata
2007Atsushi Miyajima
2008Masayoshi Mishina
2009Akihiko Nakano
2010-2011Kiyoshi Kita
2012-2013Fuyuki Ishikawa
2014-2015Yoshinobu Nakanishi
2016-2017Noboru Mizushima